Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Jedną z istotniejszych kwestii, które należy rozstrzygnąć przy zakładaniu działalności gospodarczej, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyboru dokonuje się z reguły we wniosku CEIDG-1, który należy potem złożyć w odpowiednim Urzędzie Miasta bądź Gminy. Formę opodatkowania można wskazać również w Urzędzie Skarbowym, jednakże koniecznie przed rozpoczęciem działalności.

Należy przy tym pamiętać, że za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przyjmuje się datę pierwszego przychodu, tj. pierwszej dokonanej sprzedaży.

Prawo do wyboru formy opodatkowania uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. Osoby, którym ono przysługuje, mogą skorzystać z następujących możliwości:

  • stawka liniowa,
  • ryczałt od ewidencjonowanych przychodów,
  • karta podatkowa.

W przypadku braku deklaracji, podatek dochodowy powinien być opłacany zgodnie ze skalą progresywną.

Istotnym faktem jest również to, że nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego. Dokonany wybór można zmienić jedynie do 20. stycznia następnego roku. Chcąc zmienić sposób rozliczania należy złożyć specjalne oświadczenie o rezygnacji, bądź też o zastosowanie formy określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zasady ogólne

Polskie prawo przewiduje opodatkowanie dochodów liczone wg skali progresywnej (18% i 32%) bądź też tzw. stawki liniowej wynoszącej 19%. Jeśli płacisz podatki na ogólnych zasadach, jesteś zobowiązany do prowadzenia księgi rachunkowej lub książki przychodów i rozchodów. Do Twoich obowiązków należy także prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia będącego własnością firmy, a także jej wartości niematerialnych i prawnych.

Skala progresywna

Określenie to odnosi się do podstawowej formy opodatkowania. Dzięki brakowi ograniczeń prawnych zdecydować się na nią może każda osoba fizyczna chcąca prowadzić własną działalność gospodarczą.

Stawka liniowa – 19%

Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, Twoje dochody z prowadzenia działalności, niezależnie od ich wysokości, mogą być opodatkowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku stawki liniowej.

Należy jednak pamiętać, że wybór 19% podatku wiąże się z utratą możliwości:

  • rozliczania się z małżonkiem,
  • korzystania z opodatkowania przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci,
  • odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci,
  • korzystania z innych zwolnień i ulg. Dotyczy to także kontynuacji odliczeń (prawa nabyte).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na opodatkowaniu przychodu, który został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość stawki tego sposobu opodatkowania związana jest ściśle z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo przewiduje ryczałt w wysokości 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%.

Karta podatkowa

Stawki opodatkowania w przypadku karty podatkowej określa się kwotowo, w zależności np. od:

  • zakresu i przede wszystkim rodzaju działalności gospodarczej
  • ilości pracowników
  • liczy osób zamieszkujących miejscowość, w której prowadzi się firmę.

Share This: