Polityka Prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI

BIURO  RACHUNKOWE LIBROX  SP. Z O.O.

Wprowadzenie

Robimy wszystko, aby ochronić Państwa prywatność, podczas korzystania z naszych usług. W tym celu stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, która określa i wyjaśnia, jak wykorzystywane i przetwarzane są Państwa dane osobowe. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych dotyczą witryn internetowych w domenie Librox.pl

Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe otrzymywane są za zgodą klientów w czasie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej lub realizacji zamówień i zleceń otrzymywanych od klientów.

Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy to:

 • imię/imiona i nazwisko,
 • adres zamieszkania i korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • data urodzenia,
 • narodowość,
 • rezydentura,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • wszelkie dokumenty i informacje księgowe, w tym dane podmiotów gospodarczych powiązanych z klientami,
 • inne dane personalne i finansowe niezbędne do poprawnej obsługi klienta w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej,
 • dane informatyczne cookies (Polityka cookies), które są integralną częścią polityki prywatności.

Uzyskane w trakcie naszej działalności dane są wykorzystywane jedynie przez naszą firmę celem zapewnienia poprawnej obsługi księgowej i kadrowo-placowej w zakresie usług oferowanych przez nasze biuro, tj. obsługą księgową, wprowadzaniem danych finansowych, rejestracją podmiotów gospodarczych, składaniem wszelkich rozliczeń, deklaracji i raportów względem organów państwowych, prowadzenie ewidencji pracowników, rejestrowanie pracowników w ZUS i ich wyrejestrowywanie, sporządzanie i wysyłanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o wysokości składek na ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń, sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS oraz rocznych PIT-11, PIT-4R itd.

Posiadane przez nasze biuro rachunkowe dane są wykorzystywane zgodnie z umowami formalnymi, pisemnymi lub nieformalnymi, ustnymi zawartymi z klientami naszej firmy bądź też zgodnie z indywidualnymi zamówieniami / zleceniami otrzymywanymi od klientów.

Uzyskane dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadane przez naszą firmę dane nie są udostępniane podmiotom trzecim poza polskimi urzędami państwowymi, instytucjami rządowymi lub podmiotami ściśle powiązanymi z realizacją Państwa zamówień i/lub obsługi księgowej i/lub obsługi kadrowo-płacowej.

Dane osobowe przechowywane są przez administratora do 6 lat od odstąpienia klienta z dalszego korzystania z usług naszej firmy.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LIBROX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-304), Al. Jerozolimskie 133 lok. 132, nr KRS 0000481320, nr NIP 7010403714, nr REGON 146916616

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura: 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 132 lub email: [email protected]

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 133 lok.132  lub email: [email protected]

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Domena librox.pl posiada certyfikację SSL zapewniającą bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem administratora.

Administrator posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO”(nr zaświadczenia wg rejestru: RDO-69-4-2018).

Prawa klienta

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku braku akceptacji powyższej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym biurem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura: 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 133 lok.132  lub email: [email protected]

W przypadku braku akceptacji powyższej polityki prywatności zastrzegamy sobie prawo do zaniechania usług na rzecz klienta.

Share This: